Gå till Startsidan

Svenska emigrantinstitutet

Svenska Emigrantinstitutet grundades 1965 på initiativ av landshövding Gunnar Helén. Syftet var att bevara arkiv, intervjuer och minnen från den svenska emigrationsepoken 1846-1930, då 1,3 miljoner svenskar lämnade landet. I Utvandrarnas hus i Växjö får du veta strängt taget allt om den stora utvandringen till Nordamerika. Inte bara som statistisk information i ord och bild, utan allra främst genom en ödesmättad scenografering av faktiska händelser och verkliga människor.

”Drömmen om Amerika” är en permanent utställning som är en känsloupplevelse för alla besökare. Här skildras drömmar som gick i kras och drömmar som blev guld i både bokstavlig och bildlik bemärkelse. Precis som de skildrades av Moberg i hans romansvit om utvandrarna. Helt logiskt finns ett särskilt Mobergrum i Utvandrarnas Hus, bl.a. med hans originalmanuskript. Lika logiskt är att Svenska Emigrantinstitutet byggt upp en forskningsavdelning som är en nationell guldgruva för släkt- och emigrationsforskare.
På grund av den stora påverkan som invandringen till Sverige haft under senare decennier har uppdraget för institutet vidgats till att även dokumentera invandrarnas erfarenhet av att lämna sina hemländer för Sverige. Att byta land och lära känna ett nytt är universella erfarenheter. Svenska Emigrantinstitutets dokumentation av utvandringen kan därför bli en källa till kunskap för dem som nu etablerar sig i sitt nya hemland, Sverige.


Samverkansavtal mellan Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet och Kulturparken Småland
 
Styrelserna för Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet och Kulturparken Småland AB har fattat beslut om att underteckna ett samverkansavtal som träder i kraft den 1 januari 2015. Genom samverkansavtalet säkras Svenska Emigrantinstitutet fortsatta verksamhet och samlingarna, arkiven och biblioteket blir kvar i Växjö och Utvandrarnas hus. Därmed läggs en viktig grund för en positiv utveckling av Svenska emigrantinstitutets verksamhet i en kunnig och kompetent omgivning.

Under hösten 2015 räknar vi med att tillsammans kunna öppna forskaravdelningen för allmänheten och på sikt också fräscha upp och bygga ut den permanenta utställningen ”Drömmen om Amerika”. Tanken är också att i samarbete med Linnéuniversitetet knyta an till pågående forskningsprojekt kring migration och kulturmöten och tillsammans utveckla och driva nya forskningsprojekt med internationell inriktning.

Samverkansavtalet har starkt stöd i den nuvarande styrelsen för SEI med representanter för Linnéuniversitetet, Vilhelm Moberg-sällskapet, Emigrantinstitutets vänförening, Landstinget Kronoberg, Växjö kommun och Smålands museum.

Samverkansavtalet innebär i korthet att Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet överlåter åt Kulturparken Småland AB att driva verksamheten i Utvandrarnas hus i enlighet med stiftelsens stadgar.

·  Att befordra kunskapen om den svenska utvandringen,
·  Att främja forskning på olika nivåer i utvandringens historia,
·  Att i detta syfte upprätta arkiv, bibliotek och register över källmaterialet,
·  Att vårda och utveckla stiftelsens samlingar,
·  Att verka för fördjupad kontakt mellan ättlingar i främmande land till invandrare från Sverige och deras hembygd samt,
·  Att i samverkan med Linnéuniversitetet verka för forskning avseende internationell migration.

Rent konkret innebär det att Stiftelsen deponerar sina samlingar av föremål och arkiv samt sitt bibliotek hos Bolaget. Bolaget förbinder sig att hålla samlingarna och biblioteket tillgängliga för allmänheten samt vårda och förvalta samlingarna på ett sådant sätt att full trygghet vinnes för deras bevarande. Bolaget och stiftelsen åtar sig att inom ramen för sina resurser svara för samlingarnas fortsatta uppbyggnad.

Samverkansavtalet sätter punkt för en lång och stundom infekterad strid mellan i första hand tidigare ordföranden och vice ordföranden och de tidigare huvudfinansiärerna av verksamheten Landstinget Kronoberg och Växjö kommun.

Peter Aronsson, dekan och professor vid Linnéuniversitetet och ordförande i styrelsen för Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet: ”Emigrantinstitutet har en stark tradition som arkiv och forskningsinstitution. Arbete med att förvalta den och knyta an till de starka miljöer Linnéuniversitetet har för forskning kring kulturmöten, migration, språk och kulturarv rymmer stora möjligheter. Vi planerar också nya utbildningar kring de samtida integrationsfrågorna. Där bör också Emigrantinstitutet vara en arena för samarbete”.

Ove Löfqvist, vice ordförande i styrelsen för Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet och representant för Region Kronoberg: ”Jag är mycket glad och nöjd att vi äntligen kan gå vidare med verksamheten i Utvandrarnas hus genom ett samverkansavtal med Kulturparken Småland AB. Risken har ju under flera år varit överhängande att verksamheten helt upphört i Växjö. Region Kronoberg och Växjö kommun kommer som tidigare påtalats att på olika sätt stötta verksamhetens fortsatta utveckling i Växjö”.

Lennart Johansson, VD Kulturparken Småland: ”För Kulturparken Småland är samverkansavtalet viktigt så till vida att vi nu kan arbeta mer tydligt med emigrations- och migrationsfrågor, både genom utställningar, att tillgängliggöra arkiv och samlingar och ta initiativ till ny forskning inom detta intressanta och dagsaktuella forskningsfält. Den tidigare tudelningen där Kulturparken haft ansvar för den publika delen i Utvandrarnas hus genom utställningsverksamhet och ansvar för receptionen och Svenska emigrantinstitutet för arkiv och forskarservice har inte fungerat tillfredsställande för någon part. Dessutom har forskaravdelningen varit stängd för allmänheten de senaste åren, vilket starkt bidragit till att vi fått kritik för en verksamhet vi inte haft någon kontroll över”.
 

Kulturparken Småland AB,  Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö