Skip to main content

Antikvarisk medverkan

I samband med restaurering och ombyggnation av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan vi bistå med antikvarisk medverkan vilket sker genom projektering, dokumentation och uppföljning. Vi utgår från de riktlinjer som definierats av Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen.

Antikvarisk förundersökning och dokumentation

Inför planerade förändringar av byggnader och miljöer kan Kulturparken Småland vara behjälplig med en antikvarisk förundersökning. Vid en antikvarisk förundersökning definieras de kulturhistoriska värdena och förslag ges på hur dessa värden bäst tas tillvara i processen. Förundersökningen innefattar även förslag på lämpliga material och metoder.

Det framtagna underlaget kan även ligga till grund för bidragsansökningar och bygglov. Vi kan även vara ett stöd i den kommunala planeringen.

Telefonrådgivning, rådgivning på plats och rekommendationer

Vi erbjuder gratis telefonrådgivning. I vissa fall kan vi även erbjuda enklare kostnadsfri rådgivning på plats. För mer omfattande besiktningar lämnar vi gärna en offert. Vi kan även rekommendera hantverkare med bred kompetens inom byggnadsvårdsfältet.

Inför ombyggnad, tillbyggnad, förvärv och försäljning

Inför en planerad omgestaltning av en fastighet kan det vara lönsamt att anlita antikvarisk expertis. Vi kan hjälpa dig med att identifiera och tillvarata husets karaktär och kulturhistoriska värden. Ofta behöver åtgärderna inte heller vara särskilt omfattande.

Föredrag & utställningar

Våra byggnadsantikvarier ger gärna föreläsningar om pågående och genomförda projekt. Vi kan även vara behjälpliga vid framtagande av material till utställningar inom våra specialområden.

Arkiv

Kulturparken Småland har ett omfattande arkiv med en mängd intressant information som kan vara till hjälp och nytta i ditt planerade arbete. Kontakta oss på telefon eller E-post om du vill ta del av arkivet.

Vår erfarenhet och kunskap ger dig trygghet

Kulturparken Småland har lång erfarenhet av kulturmiljövårdsarbete i Kronobergs län. Arbetsfältet sträcker sig från ruiner till kyrkor, kyrkogårdar, industrier, gårdar, dass, funkishus till kalla kriget. Under åren har vi utfört arbeten åt Statens fastighetsverk, Svenska kyrkan, Länsstyrelsen, Linnéuniversitetet, länets kommuner samt en rad enskilda fastighetsägare.

Våra certifierade byggnadsantikvarier kan anlitas som sakkunniga kontrollanter av kulturvärden enligt Kulturminneslagen, Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Vi bistår gärna med råd om hur vårt bebyggda arv kan bevaras, vårdas och utvecklas. I Kulturparken finns även bred kompetens inom områdena arkeologi, historia, etnologi och pedagogik.

Kontakt

1:e antikvarie, Samuel Palmblad, 0470-70 42 15 eller samuel.palmblad@kulturparkensmaland.se

Byggnadsvård, Ludwig Svensén, 0470-70 42 02 eller ludwig.svensen@kulturparkensmaland.se

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter